Konferens i Uppsala

Den 6 februari 2018 hölls ett startseminarium i Uppsala för samverkansprojektet Jakten på plasten: Minskad klimatpåverkan av plast i kommunal verksamhet. Syftet med dagen var att ge en överblick av plasten som material samt att bjuda in till dialog mellan projektets berörda parter och experter på området.

Här hittar du en Power Point-presentation av sammanställningen av de olika presentationerna 

Föreläsning 1 ­– Plasten och naturen, Karin Lexén från Naturskyddsföreningen

Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, föreläser på temat plast och naturen. Karin belyser att biobaserad plast är bra, men samtidigt måste vi ha i åtanke att skogen och åkrarna inte räcker till allt. Därför måste vi jobba med minskad användning av plast, ökad återanvändning och ökad materialåtervinning. Det finns inte oändligt med resurser för biobaserat.

Presentation Plasten och naturen

Föreläsning 2 ­– Plasten och klimatet – bra och dålig plast, Eva Svensson Myrin från Miljö- och avfallsbyrån

Eva Svensson Myrin från Miljö- och avfallsbyrån föreläser om plasten och klimatet. Plast är ett lätt, formbart och ett relativt billigt material. Majoriteten av dagens plast används i förpackningar, som sedan snabbt blir avfall. Nästan all dagens plast är tillverkad av fossil råvara och endast 1% är biobaserad. Eva belyser att vi måste förenkla insamlandet och sorteringen av plast. Exempelvis är det viktigt att belysa att biobaserad plast inte är det samma sak som nedbrytbar.

Presentation Plasten och klimatet

Föreläsning 3 – Plast ur ett livscykelperspektiv, Emma Strömberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Emma Strömberg från IVL Svenska Miljöinstitutet föreläser om plasten ur ett livscykelperspektiv. Att titta på plasten ur ett systemperspektiv och dess livscykel ger insikter om dess påverkan från råvara, till produktion, till användning till produktens slut. Genom att göra LCA-analyser på plasten kan dess klimatpåverkan jämföras med andra material. Man kan också ställa återanvändning, återvinning och förbränning mot varandra och se vad som ger mest klimatpåverkan. I en jämförande LCA-analys mellan biobaserad plast och fossilplast ser man att fossilplast påverkar mest, även om biobaserad också har en anmärkningsvärd påverkan. Återvunnen plast har en liten påverkan.

Presentation Plast ur ett livscykelperspektiv

Föreläsning 4 – Plasten som resurs, Anette Löhn från Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Anette Löhnn från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) föreläser om plasten och resurs och återvinning. Som plastanvändare kan man ställa krav för att förändra. Som konsument ska man exempelvis undvika svart plast då det inte går att återvinna pga. att den inte är läsbar för IR-ljuset. Förutom att köpa färglös plast ska man vara sparsam med tryck, välja lim som försvinner samt etiketter och svepplast som är enkel att avlägsna. Anette uppmanar alla att ställa krav, återförsäljare vill göra rätt och motivationen finns.

Presentation Plasten som resurs

Föreläsning 5 – Plast som energi, Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala

Anna Karlsson, Klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala, förläser om plast som energi och plastens roll i de svenska klimat- och energimålen. Plasten utgör i dagsläget en stor post i avfallsförbränningen som blir till fjärrvärme, cirka 40% av energin i avfallet är från plast. Cirka 25% av plastanvändningen idag är förpackningar. Cirka 50% av plastförpackningarna sorteras ut för materialåtervinning, men allt går inte att tillverka nya produkter av. Anna belyser att vi måste arbeta mot att minska användandet och öka materialåtervinningen, sedan ska det som inte går att återvinna eller är uttjänt gå till energiåtervinning.

Presentation Plast som energi

Föreläsning 6 – Upphandling av plast, Peter Nohrstedt från SKL kommentus

Peter Nohrstedt, SKL Kommentus, föreläser om hållbar upphandling av plast. Hållbar upphandling syftar till att uppnå en balans mellan de tre dimensionerna för hållbar utveckling: ekonomiska, miljö och sociala aspekter. Tidigare var det svårare att ställa miljökrav i upphandling, men idag finns få hinder kvar. Det går att ställa krav på leverantörerna i form av teknisk eller yrkesmässig kapacitet, på tillverkningsprocessen och på miljöegenskaper hos varan/tjänsten.

Presentation Upphandling av plast

Avslutning

Konferensen avslutas med att projektledare Erika Lind berättar om projektets nästa steg i projektet är att arbeta vidare med uppsatta steg, fortsätta lära, nätverka och arbeta för en förändring. Resultatet kommer att bollas med projektets referensgrupp, som samlar ett brett aktörsspektra. Framöver kommer även kunskapsseminarium och interna seminarium att hållas. Resultat och frågeställningar kommer att kommuniceras under projektets gång. Projektet avslutas 2020 med en slutkonferens.