Om projektet

Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har startat samverkansprojektet med det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet” men som kallas för Jakten på plasten. Projektet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, pågår från september 2017 till december 2020 med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila plasten.

Kommuner orsakar 4 000 ton koldioxid

De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar i dagsläget utsläpp av cirka 4 000 ton koldioxid per år genom sin användning av olika arbetsmaterial av fossil plast som till exempel skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick. En stor del av dessa utsläpp kan minskas genom förändrade upphandlingskrav hos kommunerna och ändrade arbetssätt som minskar plastanvändningen.

Kartläggning av plastflöden

Projektet innebär en kartläggning av befintliga plastflöden i kommunerna, en klimat- och miljöbedömning av identifierade plastprodukter samt utveckling av upphandlingskriterier för de plastprodukter som identifieras som särskilt angelägna. Genom projektet hoppas de deltagande kommunerna att minska den fossila plastanvändningen och istället gå över till produkter producerade av bioråvara alternativt återvunnen plast.

Projektet kommer även att undersöka samarbetsmöjligheterna med regionala producenter av biobaserade produkter.