Om projektet

Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har startat samverkansprojektet med det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet” men som kallas för Jakten på plasten. Projektet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, pågår från september 2017 till december 2020 med huvudsyfte att minska kommunernas miljö- och klimatpåverkan från den fossila plasten.

Kommuner orsakar 4 000 ton koldioxid

De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar i dagsläget utsläpp av cirka 4 000 ton koldioxid per år genom sin användning av olika arbetsmaterial av fossil plast som till exempel skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick. En stor del av dessa utsläpp kan minskas genom förändrade upphandlingskrav hos kommunerna och ändrade arbetssätt som minskar plastanvändningen.

Syftet med projektet

Projektet vill hitta nya och innovativa sätt att minska mängden fossil plast som används i de fyra kommunerna som är med i projektet. Det övergripande målet är att minska miljö- och klimatpåverkan från plast genom att minska användandet av plast samt öka andelen återvunnen och förnybart material i kommunernas verksamheter. 

Förväntningarna är att projektet utifrån ett kommunalt perspektiv bidrar till minskad miljö- och
klimatpåverkan genom:
· Nya metoder för hur upphandling kan användas som ett effektivt verktyg för att göra
skillnad för miljö, klimat och cirkulär ekonomi
· Utbildning internt om plast som material och dess effekter på miljö och klimat
· Utfasning av särskilt hälso- och miljöskadliga plaster
· Att kommunernas inköp och användande av plast oavsett råvarans ursprung har minskat
vilket stöds av inköpsstatistik
· Att kommunernas andel inköp av förnybar råvara och återvunnen plast har ökat