Projektets pilotverksamheter

Bakgrund

I projektet Jakten på plasten genomför deltagande kommuner flera pilotverksamheter. I varje kommun deltar 2-3 verksamheter, i vissa fall fler. De verksamhetsområden som är representerade är förskola och grundskola, äldreomsorg samt kontor.

Pilotverksamheternas uppgift är att kartlägga verksamhetens användning av plastprodukter och genomföra en plan på hur de kan minska användningen av plastprodukter, byta ut fossila plastprodukter till produkter av förnybart  material eller av återvunnen plast, se över rutiner och öka återvinningen av plast.

Genom projektet erbjuds deltagarna i pilotverksamheterna utbildning, stöd samt verktyg i form av webbutbildning, checklistor och liknande. Deltagarna ökar sin kunskap om hur vi ska hantera plastprodukter för att minska klimatpåverkan från plast.

Piloterna startade i januari 2020 och pågår fram till hösten 2020 och följs sedan upp.

Fokus på följande produktgrupper

I sitt arbete med att minska klimatpåverkan från plast har våra pilotverksamheter i huvudsak fokuserat på följande plastprodukter som används i de olika verksamheter:

– Äldreomsorgen: plasthandskar, förkläden, soppåsar, haklappar, medicinkoppar
– Förskolor/grundskolor: skoskydd, leksaker, engångsprodukter för mat och dryck
– Kontor: kontorsmaterial, soppåsar, engångsprodukter för mat och dryck

Arbetsgången är följande:

  • Kartläggning: Upphandlingsenheten tar fram statistik med hjälp av enhetens beställare
  • Prioritering: Med hjälp av checklistor, exempel från projektgruppen och grupparbeten tar medarbetarna i pilotverksamheterna fram förslag på vad som ska behållas, fasas ut eller ersättas.
  • Handlingsplan: Planera och genomföra förändringar.
  • Uppföljning av genomförda åtgärder, koldioxidbesparing och ekonomiska konsekvenser.

Den pågående pandemin påverkar resultaten

Det rådande världsläget med coronavirussmittan påverkar naturligtvis alla pilotverksamheternas arbete med projektet då många verksamheter är hårt belastade eller har fått prioritera andra arbetsuppgifter. Pandemin har inom vissa pilotverksamheter inneburit en ökad användning av plastprodukter relaterade till skyddsutrustning och hygienartiklar, och inom andra pilotverksamheter har användningen av plastprodukter minskat som en följd av ökat hemmaarbete.

VÅRA PILOTVERKSAMHETER

Norrköping:

Norrköpings verksamheter är:

– Rådhuset (kontor)
Rådhuset har genomfört och avslutat arbetet och en utvärdering finns att läsa. Läs utvärdering

– Valhallavägen (äldreboende)
På äldreboendet har de gjort kartläggningen och tagit fram åtgärder och de har genomfört förändringar gällande sortering. Men på grund av rådande omständigheter med pandemin så har arbetet pausats för tillfället.

Linköping:

Linköpings verksamheter är:

– Förskolan Bigarråvägen
– Förskolan Stureforsvägen
– Förskolan Lingonvägen
– Förskolan Melskogsvägen
– Förskolan Sågvägen

 

Alla förskoleverksamheter som ingick i pilotprojektet har gjort kartläggningen som har genomförts tillsammans med barnen.

Förskolorna har genomfört arbetet som tänkt men inte gjort utvärdering än p.g.a. tidsbrist hos personalen i slutskedet (kommer utvärderas så fort personalen är med på banan igen). 

– Förskolan Myrstacken
Arbetet är slutfört och utvärdering gjord. Läs utvärdering

– Stadshuset (kontor)
Arbetet är slutfört och utvärdering gjord. Läs utvärdering

Här kan du läsa en artikel om hur förskolan Myrstacken jobbat med hantering av plast i sin verksamhet.
Här omnämns projektet i Sveriges Radio under nyhetssändning 23 juli 2020.

Uppsala:

Uppsalas verksamheter är:

– Von Bahrs förskola
Bahrs förskolan har avslutat arbetet och en utvärdering har gjorts. Bland de åtgärder som förskolan har genomfört är blanda annat att de tagit bort skoskydden, engångsmuggar samt plastbestick.
Läs utvärdering

– Myrbergska gården (äldreboende)
– Rosendalsgymnasiet
Pilotarbetet har påbörjats men pausats pga. coronan.

– Blommans dagverksamhet
– Klubb Orstenen (dagverksamhet)
Dagverksamheterna har genomfört pilotarbetet, men inte gjort utvärderingen ännu.

Eskilstuna:

Eskilstunas verksamheter är:

– Skogsgläntans vård- och omsorgsboende
– Grimbovägen, Ekeby (boende för funktionshindrade)

Kartläggningen av vilka plastartiklar som verksamheten använder är klar. Pilotverksamheterna har hittat förbättringsförslag som exempelvis alternativa produkter och nya arbetsmetoder. De har prioriterat bland förslagen och tagit fram en handlingsplan och genomför nu mindre förändringar. De har bland annat tagit bort eller bytt ut soppåsar samt ändrat vissa rutiner när det gäller plasthantering.

På grund av pandemin har Eskilstunas pilotverksamheter inte kunnat jobbat med projektet som planerat. Men arbetet kommer att tas upp igen under hösten och en utvärdering kommer att göras senare i höst.